back to top
خانهدیدگاه هابیت الاحمار ِ حضرت ِ آقا شعر از :...

بیت الاحمار ِ حضرت ِ آقا شعر از : شادی سابُجی

1     ولّی امر بر انجام  ِ انواع  ِ شرارت ها که می بوده ،

2     به یادش نیست کهریزک، به زیر  ِسوله ی آهن،

3     جنایت های بسیاری به حق  ِپیکر  ِانسان وُ انسان شد،

4      ولی هرگز نگفتا آن ولّی  ِاحمق  ِ بی امر، یک امری،

5     و یا یک معذرت حتی، برای نوع  ِ ایرانی !

6     ولّی امر  ِ دجالان وُ دجالان، همو بودش و شکی هم

7      نمی باشد که اصلا بویی از ایران و ایرانی نمی دارد.

8     و کهریزک نمی گردید هرگز یک کلامی در بیان  ِ اعظم العظما !

9     و صد رحمت ، ابوبکر سه بغدادی که بهتر بود از این حضرت  ِ آقا !

10     شهید  ِراه  ِکهریزک، نشد حتی به یک ذرّه کلامی در

11     بیانات  ِشریف ِ آن ولّی امر  ِاشرّاران !

12     نگفتی یک کلام  ِ خشک حتی آن چنان گویا،

13     که نشنیده جنایت های جذاب چنان جاری، به کهریزک !

14     ولّی امر  ِ اشرّاران، سخن دارم کمی با تو !

15     که من از گریه ی جمعی آن حُضار می دانم که

16     عظمای جهالت هست اما آن چنان گسترده اطراف ات !

17     زبان ات لال گردیده پس از آن پانزده سال  ِگذشته

18     از جنایت های کهریزک ! تمام معنی این  “واژه-کهریزک ”

19     تماما زیر و رو گشته، ولی آن یک ولّی امر هرگز او

20     نگفته واژه هایی حتی، برای بررسی آن وقایع های کهریزک !

21     و این گونه است سبک  ِ حکمرانی با جنایت های خرواری !

22     برای اعظم العظمای  ِ برترگونه از صدها پِیمبَرها !

23     ولّی امر  ِ لجباز  ِ همان بیت  ِ جماران ها نگفتی واژه ایی حتی،

24     برای همدلی با آن شهیدان  ِ خسارت دیده ی آقا !

25     ولّی امر بر امر  ِ تمام این جنایت ها تماما بی عقوبت ها، فقط تنها،

26     خودت باشی الا ای حضرت ِ آقای  ِ آقایان !

27     و حتی معنی این واژه ی ” آقا ” چنان کن فیکون گردیده از

28     این حضرت  ِ آقا ! تمام واژه ها را بس تهی کردی تو از معنا !

29      ولّی امر  ِ خونخواران و زالوها ! سخن دارم فراوان ها،

30      اگر چه حضرت  ِ آقا خودش هم شعر می گوید وَ

31     شاعرهای بسیاری صله داده همو با دست  ِ بیمارش !

32     و تحسین می کند اشعار زیبا را، خصوصا شاعران  ِ چاپلوس  ِ عابر  ِ بیت الحمارش را !

33     ولّی امر  ِ ایران است وُ هرگز واژه ی ایران نمی گوید،

34    ولّی امر  ِ ایران است و در بیت الحمار  ِ خود، به فکر  ِ نام  ِ ” اَسلام” است !

35      صدا صد مرحبا حتی به آن آقا ابوبکری که در بغداد می بوده،

36      که آن آقا نمی گفتش، خدا آید نشیند بر زبان  ِ زشت !

37      ولّی امر می باشد چنان خندان برای خلق  ِانواع شرّارت ها !

38      ولّی امر در بیت الحمار  ِ خود، فرامُش کرده ایران را به صد باره،

39     نه کهریزک برایش مسئله باشد نه حتی آن یکی طیّاره ی

40     بیچاره ی آتش گرفته بر سر  ِشهرش و آن یک منبر  ِ شومش !

41     ولّی امر  باید او جواب  ِ مردمان  ِ داغدار  ِ شهر را گوید، نمی گوید !

42      و شاعر نیست اما آن یکی فرمانده ی کل قوا حتی !

43      اگر حمال می باشد به انواع قوای کشورش حتی ،

44     بباید دادگاه اعظمی فوری، شود تشکیل بر انواع  ِاهمالات  ِ

45      این عظمای  ِ لجبازان ! و طیّاره به آتش چون کبابی سوخت

46      با امر  ِ ولّی امر  ِ آقا جان ! فدایی های بسیاری چنان دارد فراوان ها !

47     کسی حتی نمی گوید که ای عظمای کم مغزان،

48     و طیّاره چرا در آسمان آتش زدی، حالا؟ تو آقا جان ! برای شعبده بازی روشهای فروانی ست،

49     و امیدم چنان باشد که در بیت ِ الحمار حضرت ِ آقا

50     کسی خواند همین یک شعر  ِ شاعر را، بسا شاید که از خوابش شود بیدارتر حالا !

51     و شعرم رو به پایان است چون، یک دم، نفس مانده برای حضرت  ِآقا !

52     و اطمینان چنان دارم که با دست ِ یداللهی و آن وجدانک  ِ جمعی،

53     به زودی ها خلاصی یابد این ایران از این بیت ِ الحمار  ِ حضرت ِ آقا !

54     ولّی امر پرسش کن، چه بیزار است مردم ها از این بیت ِ الحمار  ِ حضرت ِ آقا ؟

55     و آن بیت ِ الحمار  ِ حضرت ِ آقا ! شود موزه، که عبرت ها شود بر مردمان، آقا !

1 ژوییه  2024  برابر با 11 تیرماه 1403

فرانسه ، در سایه سار دریاچه، حومه ی اندیشه ورزی برای ایران و ایرانی

** کلیه حقوق این شعر محفوظ است و شامل قانون مالکیت روشنفکر ی می باشد، هر گونه کپی برداری و سرقت جزیی و کلی از آن اکیدا ممنوع است. این شعر متعلق به شاد ی سابُجی میباشد. باز نشر این شعر بدون هر گونه تحریف و ارجاع دهی به آن مجاز می باشد. هر متنی صاحب حقوق است، حقوق روشنفکر ی متن و خالقیت ادبی متن ، که آن را باید به رسمیت بشناسیم .

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید