back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیام ها و اطلاعیه هااتحاد دمکراسی خواهان ایران/ بیانیه اتحاد دموکراسی خواهان ایران به مناسبت اول...

اتحاد دمکراسی خواهان ایران/ بیانیه اتحاد دموکراسی خواهان ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

کارگران وزحمتکشان ایران

روز 11اردیبهشت  (اول ماه مه ) روز جهانی کارگر بر شما مبارک باد! اول ماه مه روزی است که زحمتکشان سراسر جهان دست در دست یکدیگر برای صلح، آزادی وبرابری اجتماعی می رزمند . امسال در شرایطی این جشن را برگزار می کنیم که بسیاری از کارگران ایران وجهان با از  کف داد ن کارشان به صف اردوی بیکاران پیوسته اند. بحران نظام اقتصادی حاکم برجهان عامل اصلی بیکاری است

در کشورما ایران ، افزون بردشواری تحمیلی قدرت های جهانی، سیاست های خانمان برانداز حکومتگران که فقط به فکر پر کردن جیب های خود هستند، تحریم فراگیراقتصادی وبی کفایتی مسئولان که تنها دلیل انتخابشان به سمت های ریز ودرشت وابستگیشان به این یا آن جناح است، همه وهمه دست به هم داده، وفقروبیکاری را برای کارگران وزحمتکشان ایران به ارمغان آورده است . این دشواری ها آن گاه بیشتر خود نمایی می کنند اگراین نکته را در نظربگیریم که شوراي عالي كار حد اقل دستمزد را 480 هزار تومان اعلام کرده است ؛ واین در شرایطی است كه ميلياردها تومان را برای تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري هزینه می کنند وبانك مركزي ایران نرخ تورم سال گذشته را 5/31 درصد اعلام كرد ه است؛ هرچند ارزیابی  منابع مستقل با این گفته تفاوتی چشم گیر دارد. شوراي عالي كار ميزان افزايش دستمزد كارگران را در سال جديد 25درصد اعلام كرده است؛ و حال آن که كارشناسان اقتصادی واجتماعي درآمد 8/1 ميليون تومان را براي هرخانوار، بر پایه خط فقر، خط فقر تعيين كرده اند .

دشواری های اقتصادي و گرانی سرسام آور، زندگي ای بسيار سخت را بر كارگران تحميل كرده و بهداشت روان وامنيت خانواده ها را به هم ريخته است .

مسئولان کشورما، یعنی همان کسانی که در زمان گذشته هرگاه که در پشت بلند گویی قرارمی گرفتند بارها وبارها نام کارگر ومسضعف را بر زبان می راندند،  همان هایی که روزگاری می گفتند خدا هم کارگر است وپیامبر بر دستان پینه بسته کارگران بوسه زده است، امروزه از روبه رو شدن با کارگران و شنیدن دردهایشان، وحتی از بردن نام کارگر، زحمتکش ومستضعف وحشت دارند 

آنان که روزگاری از این موضوع سخن می گفتند که مزد کارگر را  پیش از خشک شدن عرق بدنش باید پرداخت، امروزه خونسردانه شاهد وناظرپرداخت نشدن سالانه حقوق کارگران وزحمتکشان اند. هم آنان که وعده حکومت مستضعفین در جهان را می دادند ، امروزه با هرگونه تشکل کارگری، اعم از سندیکا ویا انجمن صنفی، مخالفت می کنند .

کارگران وزحمتکشان ایران!

شما به خوبی می دانید که تنها با اتحاد وهمبستگی می توانید به حقوق پایمال شده خود دست یابید.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران ضمن بزرگداشت این روز خجسته وگفتن تبریک دیگر بارآن به شما، از مبارزات شما کارگران ایرانی در راه 

  • تامین حق برخورداری ازکار مطمئن وحقوق متناسب با کار، برپایه براوردهای نمايندگان واقعي كارگران وتشكلهاي كارگري  وبراساس خط فقر،
  • تعيين حداقل دستمزد كارگران براساس تامين حداقل امكانات زندگی،  
  • استفاده رايگان از خدمات کامل درمانی، بهداشتی و آموزشی برای همه کارگران و زحمتکشان،

4. ایجاد شرایط کار برابر و حقوق و دستمزد برابر برای زنان و مردان والغای کار کارگران   زیر 18 سال،

5. الغای شیوه بستن قراردادهای موقت و سفید امضا در نهادهای کارگری، 

6. برقراری حق ایجا د تشکلهای مستق صنفی و کارگری در واحدهای تولیدی و خدماتی،

   ….

حمایت وپشتیبانی می کند

             خجسته باد اول ماه مه روز جهانی کارگران وزحمتکشان 

                               برقرا رباد تشکل سراسری کارگران ایران

زنده باد همبستگی کارگران ایران وجهان در راه برقراری صلح ؛ آزادی وبرابری اجتماعی

اتحاد دمکراسی خواهان ایران

7/2/92(2013و4/26)

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید