back to top
خانهدیدگاه هاجمال صفری : قشقائی ها و نهضت ملّی ایران (۷)

جمال صفری : قشقائی ها و نهضت ملّی ایران (۷)

 

 

فهرست کتابها  نوشتۀ مجيد حکيمي‏خرم « تحليل واکنش قشقايي‏ها به کودتای 28 مرداد 1332 و همکاری آنان با نهضت ملی ايران»

 

 

آسياى جوا ن،  3( 31 )، 4( 4،5 و 6).

اكتشافى، پرويز ( 1381 ). خاطرات سرگرد هوايى پرويز اكتشافى ( حميد احمدى، كوششگر). تهران: نشر ثالث.

تركمان، محمّد ( 1374 ). نامه هاى دكتر محمّد مصدّق( 2ج). تهران: نشر هزاران.

تفرشى، مجيد؛ طاهراحمدى، محمود ( 1371 ). گزارشهاى محرمانه شهربانى( 1324 – 1326 ش)(2ج). تهران:

انتشارات سازمان اسناد ملّى ايران.

تفضّلى، محمود ( 1385 ). مصدق، نفت، كودتا. تهران: اميركبير.

تقوى، مصطفى ( 1377 ). تاريخ سياسى كهگيلويه،  تهران: مؤسّسۀ مطالعات تاريخ معاصر ايران.

روزنامۀ اطّلاعات ( 1329 – 1332 ) سال 25 تا 28 .

روزنامۀ رسمى كشور شاهنشاه ، ى صورت مذاكرات مجلسين، شماره 2183 .

روزنامۀ شهاب اعظم ، شمار ههاى 55 و 57 .

روزنامه حوائج اصفها ن ، شماره 13 .

 

روزولت، کرميت(بى تا). كودتا در كودتا(على اسلامى،مترجم).تهران:چاپخش

زاهدى، اردشير ( 1385 ). خاطرات اردشير زاهدى( احمد احرار، ويراستار). تهران: نشر كتا بسرا.

زيبايى، على( 1343 ). كمونيزم در ايران (تاريخ فعّاليت كمونيست ها در ايران از اوايل مشروطيت تا 1343 ).

بى جا:بينا. سازمان اسناد و كتابخانه ملّى ايران (ساكما).

شوكت، حميد ( 1380 ). نگاهى از درون به جنبش چپ ايران (گفتگو با ايرج كشكولى.) تهران: نشر اختران.

قشقايى،محمّدحسين ( 1384 ). يادمانده ها( خاطرات .) تهران: نشر و پژوهش فرزان.

قشقايى،محمّدناصر ( 1371 ). سالهاى بحران ( خاطرات روزانه محمّدناصر قشقايى .) تهران: مؤسّسه خدمات فرهنگى رسا. 1983 . 

مصاحبه ناصر قشقايى (حبيب الله لاجوردى، مصاحبه گر). لا س وگاس: دانشگاه هاروارد.

كاتوزيان، محمدعلى ( 1372 ). استبداد، دموكراسى و نهضت ملّى تهران: نشر مركز.

كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى (كمام).

كيانورى، نورالدين ( 1371 ). خاطرات نورالدين كيانورى تهران: مؤسّسۀ تحقيقاتى و انتشاراتى ديدگاه، انتشارات اطلاعات.

گازيوروسكى، مارك.ج؛ برن، مالكوم ( 1384 ). مصدّق و كودتا(على مرشدى زاد، مترجم). تهران: نشرقصيده سرا.

گازيوروسكى،مارك.ج ( 1371 ). سياست خارجى آمريكا و شاه(فريدون فاطمى، مترجم). تهران: نشر مركز.( 1368 ).

 – كودتاى 28 مرداد 1332 (غلامرضا نجاتى، مترجم). تهران: شركت سهامى انتشار.

مجله خواندنى ها( 1330 – 1332 )، سالهاي 12 – 14 .

مرسدن، ديويد.ج ( 1358 ،آبان). مرورى كوتاه بر گذشته و حال ايل قشقايى (كاوه بيات، مترجم). ماهنامه نامۀ نور، 4و 5.

مركز اسناد رياست جمهورى ايران (مارجا).

مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات( 1378 ). چپ در ايران به روايت اسناد ساواك كتاب سوم.تهران:مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطّلاعات.

مكّى، حسين ( 1378 ). كودتاى 28 مرداد و رويدادهاى متعاقب آ ن ، تهران: علمى.( 1368 ).

 – خاطرات حسين مكّى تهران: علمى.

موسسۀ مطالعات و پژوهش هاى سياسى( 1370 ). سياست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشى تهران:موسسة مطالعات و پژوه شهاى سياسى.

نصيرى طيّبى، منصور ( 1382 ، تابستان). نقش قشقايى ها در نهضت ملّى شدن نفت و كودتاى 28 مرداد. فصلنامه تاريخ روابط خارجى ايرا ن، 4( 15 ).

ياحسينى، ساعد ( 1373 ). گوشه هايى از تاريخ معاصر ايران (وقايع سال هاى 1332 – 1342 در كهگيلويه و

 

  منابع مقالۀ مجيد حکيمي خرّم   «  کنکاشي در جزئيات طرح آمريکايي ـ انگليسي کودتاي 28 مرداد32‏»

 

اسرار کودتا، اسناد محرمانه CIA ، ترجمه حميد احمدي، نشر ني، تهران 1379.

 

قشقايي،محمّدحسين؛ يادمانده‌ها( خاطرات )، نشر و پژوهش فرزان، تهران 1384.

 

قشقايي،محمّدناصر؛ سالهاي بحران( خاطرات روزانه محمّدناصر قشقايي )، مؤسّسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 1371.

 

وطن‌دوست، غلامرضا؛ اسناد سازمان سيا در باره کودتاي 28 مرداد و سرنگوني دکتر مصدق، با مقدمه کاتوزيان، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 1379.

 

روزنامه باختر امروز، ش 1044.

مجله باختر امروز، چاپ مونيخ آلمان،ش هفتم، 1341.

 

مصاحبه حبيب‌الله لاجوردی با ناصر قشقايی، دانشگاه‌هاروارد، آمريکا، لاس‌وگاس، فوريه 1983.

 

1- پيشنهاد آمريکايی‌ها شامل کمک مالی و نظامی و واگذاری چند پست بالای حکومتی به قشقايی‌ها بود به شرطی که آنها زاهدی را به فارس برده و کودتا را از آنجا آغاز نمايند.

 

2- تيمسار محمود امينی، از گروه افسران ملي، از ارديبهشت‌ماه 1332 فرمانده ژاندارمري کل کشور شد.

 

3- روزنامه باختر امروز، ارگان جبهه ملی به سردبيری دکتر حسين فاطمی، پس از کودتا توسّط اعضای جبهۀ ملّی در اروپا در دوره هايي در قالب روزنامه يا مجلّه چاپ می شدو در سال اخير(1341ش) توسط خسرو قشقايی در برلين چاپ و منتشر می‌گرديد.

 

*پژوهشگر تاريخ ايران

 

  پی نوشتهای نوشتۀ منصور نصیری طیبی  « نقش قشقايي ها در نهضت ملّي شدن نفت و کودتاي 28مرداد»

1-محمّد مصدّق ، خاطرات و تألّمات دکتر محمّد مصدّق، به کوشش ايرج افشار ، تهران : علمي ، 1365، ص21.

2-پيشين، ص123.

3-محمّد مصدّق، تقريرات مصدّق در زندان، تهران: فرهنگ ايران زمين، 1359،ص156.

4-نامه ی مصدّق به خسرو قشقايی ، مرداد 1341، ماهنامه ی نور ، شماره ی 5و4، آبان 1358، ص2-171.

5-مصاحبه ی شفاهی با ملک منصور قشقايی، خرداد 1378.

6-نامۀ مصدق به خسرو قشقايی، مرداد 1331، ماهنامه ی نامه ی نور، پيشين، ص161.

7-حسين مکّی، کتاب سياه، تهران : انتشارات نو، 1356،ص8-47.

8-نامه ی مصدق به خسرو قشقايی، مرداد 1331،ماهنامه ی نامه ی نور، پيشين.

9-غلامرضا نجاتي، جنبش ملّی شدن صنعت نفت ايران و کودتای 28مرداد 1332، تهران: شرکت سهامی انتشار،1366،ج3،ص344.

10-ماهنامه ی نامه ی نور، پيشين 

11-تلگراف خسرو قشقايی از نيويورک به دکتر مصدق، 12جولاي 1951،مرکز اسناد رياست جمهوری ، ش بازيابی سند، 101090.

12-تلگراف خسرو قشقايی از نيويورک به دکتر مصدق، 19جولای 1951، پيشين 

13-محمد ناصر صولت قشقايی، خاطرات روزانۀ محمّد ناصر قشقايی( سال های بحران)، تصحيح نصر الله حدادی، تهران: رسا ،1366،ج2،ص235.

14-تلگراف ناصر قشقايی از سانتاباربارا( آمريکا ) به دکتر مصدّق، فوريه 1952،آرشيو مرکز اسناد رياست جمهوری، ش بازيابي سند8016.

15-تلگراف دکتر مصدق به ناصر قشقايی، 1330/12/3، پيشين

16-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص80-268.

17-پيشين ، ص94-285.

18-پيشين ، ص159.

19-پيشين، ص437.

20-حسين مکّی، سال هاي نهضت ملی ، تهران: علمی ،1370، ص246؛ حسين مکّی، وقايع سی ام تير، تهران:1366،ص117.

21-محمد ترکمان، قيام ملّی سي ام تير، به روايت اسناد و تصاوير ، تهران: دهخدا،1361،ص296.

22-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص301.

23-حسين مکّی، پيشين، ص297.

24-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص2-300.

25-پيشين، ص20-316.

26-پيشين، ص8-327.

27-مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره ي 17، جلسه 58،ص3.

28-محمّد ناصر صولت قشقايی ، پيشين، ص329.

29-علی سهرابی، آموزش و پرورش در عشاير ايران، شيراز : دانشگاه شيراز، 1373،ص84-65.

30-مظفّر قهرمانی، تاريخ و وقايع عشايری فارس، تهران: علمی ، 1373،ص418.

31-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص340.

32-پيشين، ص368.

33- .William.E.Warne, Mission for Peace, Point 4 in Iran, the Bobbs-Merrill Company, Ince Indiana Polis, New York, Amirica 1956,pp.127-8

34-مصاحبۀ شفاهی با منوچهر بهادری قشقايی، بهمن 1379.

35-ماری ترز، شهسواران کوهسار، سفرنامه ی نواحی جنوبی ايران و ايل قشقايی، ترجمه ی محمّد شهبا، تهران: پيراسته،1376،ص96.

36-محمّد ناصر صولت قشقايی ، پيشين،ص368.

37- .Ibid,p.127.

38-پيشين.

39-پيشين.

40-پيشين، ص370.

41-پيشين.

42-ج. مارک گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا و شاه ، ترجمه ی فريدون فاطمی، تهران: نشر مرکز،1371،ص20.

43-ج. مارک گازيوروسکي، کودتای 28مرداد 1332، ترجمه ی غلامرضا نجاتی، تهران: انتشار، چاپ دوم، 1368، ص30.

44-ج.مارک گازيوروسکي، سياست خارجی آمريکا و شاه ، ص131.

45- .Iran Political Diaries 1881-1965, Editor: Robert Jarman, School of London Stadies, University of London, 1997,V.14,p.99.

46- .Ibid

47-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص347.

48-سيد مصطفی تقوی مقدم، تاريخ سياسی کهگيلويه ، تهران: مؤسّسۀ تاريخ معاصر ايران، 1370،ص456؛ سيد ساعد حسينی، گوشه هايی ناگفته از تاريخ معاصر ايران و وقايع سال های 32-1331و 42-1341در  کهگیلویه و بويراحمد ، شيراز:نويد،1373،ص23.

49-تقوی مقدّم، پيشين، ص456؛ ساعد حسينی،پيشين،ص 6-24.

50-محّمد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص368.

51-ج.مارک گازيوروسکي، کودتای 28مرداد 1332،ص29.

52-محمود تفضّلی، مصدّق ، نفت، کودتا، تهران: اميرکبير ، 1358،ص78.

53-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين،ص353.

54-غلامرضا نجاتی، پيشين، ص68.

55-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص353.

56-کرميت روزولت، کودتا در کودتا، ترجمه ی علی اسلامی، تهران : چاپخش،1359،ص3-120.

57-غلامرضا نجاتی، پيشين،ص459.

58-کرميت روزولت ، پيشين، ص172.

59-پيشين.

60-پيشين، ص173.

61-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص399.

62-پيشين، ص407.

63-پيشين.

64-ماهنامه ی نامه ی نور، پيشين، ص1-170.

65-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص407.

66-پيشين،ص402.

67-پيشين، ص4-403.

68-پيشين،ص5-404.

69-.Iran, Political Diaries,V.14,p.195

70-همايون کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه ی احمد تديّن، تهران : رسا، 1371،ص381.

71-حسين مکّی، خطرات سياسی حسين مکّی، تهران : علمی ،1368،ص2-551.

72-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص11-410.

73-مظفّر قهرماني ،پيشين، ص418.

74-محّمد حسين خسروپناه، سازمان افسران حزب توده 1333-1323، تهران : شيرازه ، 1377،ص178.

75-مصاحبه ی شفاهی با منوچهر بهادری قشقايی، بهمن ماه 1379.

76-روزنامه ی پارس شيراز، 32/7/16، سال 12، ش475،ص1و4.

77-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص412.

78-پيشين، ص427.

79-علي زيبايی، کمونيزم در ايران، تهران : بی نا، 1343،ص603.

80-پيشين، ص612.

81-محمبد ناصر صولت قشقايی ، پيشين، ص415.

82-پيشين، ص414.

83-پيشين، ص7-416.

84-ج.مارک گازيوروسکی، سياسی خارجی آمريکا و شاه ، ص153.

85-محمد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص419.

86-پيشين، ص420.

87-روزنامه ی پارس شيراز، 32/7/9سال 12،ش1471،ص4.

89- .Lois Beek, The Qashqai of Iran , Yal University Press, London,1986,p.154

90-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص3-422.

91- .Pierre Oberling, The Qashqai Nomad of fars, Mouton, the Hague-Paris,1974,p.195

92- .Lois Beek, Ibid

93-ج.مارک گازيوروسکی، پيشين، ص155.

94-محمّد ناصر صولت قشقايی ، پيشين، ص424.

95-پيشين، ص427.

96-ج.مارک گازيوروسکی، پيشين، ص153.

97-محمّد ناصر صولت قشقايی، پيشين، ص431.

98-پيشين، ص454.

99-کرميت روزولت ، پيشين، ص214.

100- .Pierre Oberling, Ibid,p.198

101- Ibid

102- .Lois Beek, Ibid,p.155

103- .Pierre Oberling, Ibid,p.199

104-مظفّر قهرمانی، پيشين، ص419.

105-پيشين

 

پی نوشتهای نوشتۀ منصوره رضايي « محمّد حسين صولت قشقايي 

[1]. کیانی، منوچهر؛ پرچمدار حماسۀ جنوب صولت الدوله قشقایی، شیراز، کیان، 1385، چاپ دوّم، ص5.

[2]. درداری فولادی، نوروز؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی، شیراز، انتشارات قشقایی، 1388، چاپ اول، ص691 .

[3]. قشقایی، محمد حسین؛ یادمانده ها، تهران، فیروزان، 1385، چاپ اول، ص5.

[4]. همان، ص6.

[5]. کیانی، منوچهر؛ پرچمدار حماسۀ جنوب صولت الدوله قشقایی، پیشین، ص5.

[6]. قشقایی، محمّد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص5.

[7]. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی 2، علی امینی به روایت اسناد ساواک، تهران، 1379، ج2، ص514 .

[8]. روزلت، کرمیت؛ کودتا در کودتا، ترجمه دکتر علی اسلامی، جاما، 1359، چاپ سوم، ص69.

[9]. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی 2، علی امینی به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص515 – 516.

[10]. نصیری طیّبی، منصور؛ نهضت جنوب، تهران، شیرازه، 1381، چاپ اول، ص6.

[11]. قشقایی، محمّد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص9.

[12]. همان، ص29.

[13]. درداری فولادی، نوروز؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی، پیشین، ص691.

[14]. قشقایی، محمّد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص51 – 53 .

[15]. همان، ص16.

[16]. روزلت، کرمیت؛ کودتا در کودتا، ترجمه دکتر علی اسلامی، پیشین، ص96 – 71.

[17]. قشقایی، محمد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص10.

[18]. نصیری طیّبی، منصور؛ نهضت جنوب، پیشین، ص6 – 7 .

[19]. همان، ص16.

[20]. قشقایی، محمّد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص10.

[21]. همان، ص20.

[22]. سفری، محمد علی؛ قلم و سیاست، بی جا، نشر نامک، 1371، چاپ اول، ص623.

[23]. قشقایی، محمد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص103 – 107.

[24]. قشقایی، محمّد ناصر؛ سالهای بحران خاطرات روزانه، تهران، رسا، 1371، چاپ سوم، ص407.

[25]. قشقایی، محمّد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص105 – 107.

[26]. فردوست، حسین؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطّلاعات، 1373، چاپ ششم، ج1، ص505.

[27]. نصیری طیّبی، منصور؛ نهضت جنوب، پیشین، ص5.

[28]. فردوست، حسین؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطلاعات، 1370، چاپ سوم، ج2،

         ص50.

[29]. نصیری طیّبی، منصور، نهضت جنوب، پیشین، ص44 .

[30]. همان، ص46 – 52 .

[31]. نیک پی، اعزاز؛ تقدیر یا تدبیر، بی جا، ابن سینا، 1347، چاپ اول، ص121.

[32]. نصیری طیّبی، منصور؛ نهضت جنوب، پیشین، ص51.

[33]. همان، ص81 – 92.

[34]. شاهدی، مظفّر؛ مردی برای تمام فصول اسد الله علم و سلطنت محمّد رضا پهلوی، تهران، 

         مؤسّسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1379، چاپ اول، ص264.

[35]. نصیری طیّبی، منصور؛ نهضت جنوب، پیشین، ص19 .  

[36]. تفرشی، مجید و طاهری، محمود؛ گزارشهای محرمانه شهربانی، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1371، چاپ اول، ج2، ص126.

[37]. کیانی، منوچهر؛ پرچمدار حماسۀ جنوب صولت الدوله قشقایی، ص691.

[38]. قشقایی، محمّد حسین؛ یادمانده ها، پیشین، ص135.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید