back to top
خانهدیدگاه هاحسن گلسفیدی -نظام ولایت مطلقه فقیه، جمهوریست یا سلطنتی؟

حسن گلسفیدی -نظام ولایت مطلقه فقیه، جمهوریست یا سلطنتی؟


به بهانه مقاله آقای نوری اعلا ” سرمایه ملی یعنی چه”؟     

 

میگویند؛ ملتی که تاریخ خود را نشناسد محکوم به تکرار است. اینکه چند هزار سال است که یک فرد یا رئیسِ یک قبیله با کشتار مخالفین، حتی فرزندان خود، سعی در گرفتن قدرت میکردند و با گذشت زمان و بی تفاوتی مردم و ضعیف شدن قدرتش، یک قلدری دیگر میآمد و مخالفین را از دم تیغ می گزراند و دوباره عملکرد حاکم قبلی را دنبال میکرد و سالها با زور اجهاف بر مردم حکومت میکرد و دوباره فردی و گروهی دیگر… تاریخ نمایانگر جنگ و تجاوز و کشتار این جباران است؛ سلسله های هخامنشی و ساسانی و خاندانهای بنی امیه، بنی عباس، آل مظفر و آل زیاد وآل صفویه،ایل قجر.. نمونه بارز آن میباشند.

مردم ایران در سال 1357 سعی کردند که برای همیشه گردش باطل استبداد فردی پایان بخشند . بجای یک نفر یا یک خاندان، جمع مردم حکومت کنند و از طرف خود فردی یا افرادی را با رای آزاد خود بخدمت بگمارند که حکومت حق مسلم خود میدانستند. اما مردم از اکثر روحانیون که در تاریخ همیشه با قدرت بودند و توجیه گر جنایت،غافل شدند. اصلا کسی باور نمیکرد که یک آیت الله دروغ بگوید و مردم را فریب دهد! ولی در ظاهر روحانی خود را همراه مردم کرده بود و حرف دل همه مردم را تکرار میکرد و علناً سخنگوی مردم شده بود. دیگر نمیدانستند که قدرت بدست فرشته هم بافتد، دیو میشود. سخنان اقای خمینی در فرانسه(1)

اما دیری نپایید که فقیه مطلقه، ماسک را از چهره برداشت و ماهیت ضد مردمی خود را نشان داد . حکومت و ولایت مردم به حکومت و ولایت فقیه تبدیل شد. هرچند بعد از سی و سه سال حکومت فقیه مطلقه می گذرد، از حکومت جمهور مردم مسلمان میگویند! آیا برکسی پوشیده است که تمام نمایندگان و رئیس جمهور، اول باید شورای نگهبان نظام آن را انتخاب کند و حاکم فقیه مهر تایید زند، آنوقت از مردم میخواهند؛ به آنها رای دهند؟! این روش چه فرقی با رژیم مطلقه سلطنتی کرده که نمایندگان مجلس را باید ساواک مهر تایید میزد! همین رئیس جمهورتایید شده بگفته رهبر معظم، حتی از رفیق 60 ساله خود هم ترجیه داده شده بود؛ حق ندارد جدا از رهبر مطلقه فقیه کاری کند! حق نه بر مبنای حقوق مردم و خدمت به مردم بل خدمت به ولی فقیه مطلقه است! مردم حقوق ندارند فقط وظیفه دارند هر وقت رهبر از آنها بخواهد،باید گوش به فرمان باشند و وظیفه خدمتکاری و نوکری رهبر معظم را انجام دهند! هر وقت صلاح و مصلحت قدرت خویش بدانند، مردم هم وظیفه خود عمل کنند نه برای حقوق خود! در صورتیکه قبل از به قدرت رسیدن، خود را خدمتگزار مردم معرفی میکردند و اینکه هرچه دارند از این پا برهنه هاست و… (2 سخنان احمدی نژاد )

اما با این فریب و تقلب فقها از خواست مردم در انقلاب 1357 و تبدیل آن از جمهور مردم به جمع فقها؛ کار بجای رسیده که بردگان رژیم استبدادی پهلوی بجای برگرداندن حکومت بدست صاحبان اصلی آن، یعنی جمهورمردم یا مردم سالاری، سعی میکنند، برگردند به حکومت فردی گذشته و حکومت را که از آن مردم است با دست خود به وارث استبداد گذشته بسپارند و با دست خود، دوباره ریسمان اسارت را به گردن خود و مردم ایران بافکنند؟!

آقای نوری اعلا در مقاله ای تحت عنوان سرمایه ملی یعنی چه؟ می فرمایند: ده سال پيش در يکی از برنامه های تلويزيونی خود به نام «کارگاه انديشه»، و سپس پنج سال پيش، در يکی از جمعه گردی هايم، با عنوان «معمای رضا پهلوی» مطالبی را در مورد اين شاهزاده مطرح ساخته و، بر اساس دلايلی که اقامه کرده بودم، اين اعتقاد را بصراحت نوشتم که، برای اپوزيسيون رزمنده با حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی مسلط بر ايران، او يک «سرمايهء ملی» است و می توان و بايد که اين سرمايه، در راستای رسيدن به ايرانی سکولار دموکرات، آزاد و آباد بکار گرفته شود… فرزند دو پادشاه مدرنيزه کننده اما مستبد ايران است ـ که ما را از اعماق قرون وسطی بيرون کشيده اند و وجودشان موجب شده که مردم جهان آقای رضا پهلوی را بشناسند….. در اين رابطه بايد توجه داشت که اعتقاد به وجود «سرمايه های مدنی»، با اعتقاد به «کيش شخصيت» متفاوت است. چرا که کيش شخصيت عملاً به هدر رفتن سرمايهء ملی می انجامد و، در انتها، فقط به برآمدن ديکتاتورهائی که چند زمانی با استبداد و سرکوب حکم می رانند کمک می کند، حال آنکه کوشش در راستای پاسداری از سرمايه های ملی، در عين قدردانی از شخصيت هائی که در اين موضع قرار می گيرند، بايد بر انسداد راه به هدر رفتن سرمايه، و جلوگيری از تبديل آن به نمايش قدرتی تک نفره و خودکامه، تأکيد کرد….. در عين حال، سرمايهء ملی، چه معدنی و چه مدنی، از يکسو در خطر به هدر رفتن قرار دارد و، از سوی ديگر، می تواند همچون وسيله ای يکه خواهانه در دست آن کس که سرمايهء ملی خوانده شده مورد سوء استفاده قرار گيرد…. ممکن است خود را «سرمايه گزار» و «کارگردان» ببيند و به راه قرار دادن خود در مرکز روندهای ناظر بر کيش شخصيت بيافتد و کلاً به هرز رود.(3)

در این نقل قول اگر خواننده گرامی دقت کند جواب ادعای اولیه آقای نوری اعلا رادر پایان مقاله خودشان جواب داده اند. کیش شخصیتی که آقای نوری اعلا و طرفداران سلطنت شب و روز در رسانهای خود مطرح میکنند؛ که تنها راه نجات ایران ،شاهزاده است نه مردم ایران ! کاملا روشن کرده اند. کیش شخصیتی که به دیکتاتوری و خودکامگی به ظن آقای نوری اعلا کشیده میشود؛ ادعای سلطنت طلبان که در بوق و کرنا اعلام میکنند؛ که تنها راه ،شاهزاده است!کیش شخصیت نیست ؟

متاسفانه عملکرد سلطنت مطلقه فقیه کار را بجای رسانده که طرفداران بندگی سلطنت شاهی که از خروش مردم فرار را بر قرار ترجیح داده بودند مدعی شوند که این بلای خانمانسوز حکومت مطلقه فقیه نیست، جمهوریست! بعد به این نتیجه برسند که بنابر این سلطنت از جمهوری بهتر است! مدعی میشوند که غرب با کودتا میخواست مصدق مزدور!!! را به قدرت برساند نتوانست و مردم با قیام 28 مرداد شاه فراری را به ایران برگرداندند ! اما غرب در سال 1357 که شاهنشاه بزرگ ارتشداران نمیخواست به چشم آبیها باج دهد ! شاه وطن پرست را سرنگون کردند!

اینها نوشتها و صحبتهای طرفداران پهلویست که در این سالها که حکومت فردی و مطلقه فقها بجای سلطنت مطلقه نشسته مطرح میکنند.اما نمیدانند که مردم ما از آن دیکتاتوری فردی و کودتاگر علیه دموکراسی ایران گذشتند و میخواهند از این استبداد مذهبی که سخت تر از هر استبداد دیگر است عبور کنند تا برای همیشه از استبداد چند هزار ساله،خلاص شوند و حکومت مردمسالار یا جمهور مردم را بجای حکومت فردی (که در شکل جمهوری و سلطنتی ظاهر میشود، در اصول و محتوا همان حکومت فردی است ) بنشانند.

رضا شاه که یک نظامی ساده بود ، در آن زمان چقدر حقوق داشت ؟ طی 16 سال حکومت چقدر ملک و املاک و پول و جواهر جمع کرده بود؛ این همه ثروت را ازکجا آورده بود؟ محمد رضا شاه هم همینطور این همه ثروت را از کجا آرده بودند؟ حالا که آقای رضا پهلوی از آن ثروت غارت شده ملت چقدر بر خردار شده اند؟ اگر ایشان سرمایه ملی است ! ثروتش ثروت ملی نیست ؟ غارت ثروت ملی بدست سرمایه ملی مگر ممکن است، چه کسی جوابگوست؟ آیا آقای رضا پهلوی از آن غارت ثروت و سرمایه ملی اطلاع ندارد؟ از پدر و پدر بزرگش یاد نگرفته اند؛وقتی بجای خدمت به مردم، به بیگانه تکیه کردو به غارت منابع ملی بکمک بیگانگان انجام دادند ؛ آخرش این بیگانگان چه بلایی سرش آوردند و با چه خفتی پادشاه ابر مرد ایران را دستگیر کردند و به آفریقا برند انوقت پسرش را بجایش گماشتند؟! اگر بجای ثروت اندوزی، به فقر فلاکت مردم می رسیدند آیا انگلیس میتوانست او را از سلطنت برکنار کند؟ آیا محمد رضا پهلوی که بوسیله انگلیس گماشته شد نباید فکر میکرد که پدرم را بقدرت رساندند و با آن خفت او را بردند و مرا بقدرت رساندند ؛با خود باندیشد که راهی پیدا کند که دست دخالت بیگانگان را در همه امور کشور کوتا کند؟ اما دریغ از غیرت ؛ مردی هم پیدا شد که کاملا دست آنها را در همه امور کشور کوتا نمود و همه آنها را بیرون کرد؛اما شاهنشاه ابر مرد فرزند کوروش شاه شاهان! بجای جشن شادی با مردم ایران در کوتاه کردن دست بیگانگان ،ماهیت ضد ملی خود را نشان داد و بکمک آنها دولت ملی کشور را سرنگون و دوباره آنها را بر جان و مال و ناموس مردم حاکم کرد! حالا نوبت این سرمایه ملی که از اجداد خود درس نگرفته و هر روز دنبال این کشور و آن کشور است که او را به قدربت برسانند ! حال که سیاست تغییر رژیم توسط آمریکا به تغییر رفتار رژیم ،انجامیده؛ شاه زاده نا امید شده به اروپا نقل مکان کرده که بوسیله فرانسه و انگلیس همانطور که رژیم لیبی و مالی و حالا سوریه را تغییر میدهند رژیم ایران را هم تغییر دهند که دوباره شاه زاده دست نشانده بما قالب کنند! نوه خاندان پهلوی نه حتی از پدر و پدر بزرگش درس نگرفته بلکه با این خصلتش بیگانه پرستی را مرام خاندان پهلوی کرده که این خاندان حتما باید وابسته به بیگانگان باشند نه به ملت ! سرمایه ملی که نمیخواهد از تاریخ و حتی اجداد خود درس بگیرد؛ سعی میکند، تظاهر کند که گذشته را فراموش کند و بگوید؛ بمن چه برادر، که در پنجاه سال پیش چه اتفاقی افتاده است ! امروز بیایید کاری کنیم , امروز فقط اتحاد در حول محور من!اگر این خود فریبی نیست حتما مردم فریبی است که میخواهد ملت تاریخ خود را فراموش کند و باز ،تکرار مکررات، از استبداد ی به استبدادی در شکلی دیگر! در قیام 1357 مردم بپا خواسته طلب حق میکنند که اساس پایه ستم را ویران کنند، شاه تازه به عقل می آیند و اعلام میکنند که غلط کردم ،من صدای انقلاب شما را شنیده ام. نوش داروی که بعد از مرگ میآید… ولی آقای پهلوی بعد از 33 سال خروش مردم علیه ظلم خاندانش، حتی مثل پدرش، صدای انقلاب را نشنیده و نمیخواهد بشنود! و علنا قیام مردم را فتنه مینامد! چرا ؟ برای اینکه روحانیت آمده، جای شاه را گرفته و سلطنت میکند و به دروغ حکومت خود را جمهوری مینامد . در واقع همان سلطنت است. در عمل هم میبینیم که باز یک فرد فصل الخطاب است و حرف آخر را میزند. درست مثل حکومت شاه . کنترل مجلس مقننه، قضائیه ، مجریه و رئیس ارتش و…. چه اختلافی بین ولایت مطلقه فقیه با فرمانده کل قوا ،خدایگان شاهنشاه مطلقه هست؟ آقای رضای پهلوی دنبال حقوق مردم و مردمسالاری هستند یا دوباره شاه سالاری؟ اگر دنبال مردمسالارسیت دیگه برای چه از مردم میخواهند که بین حکومت خودشان ( مردمسالاری) و شاه سالاری رای گیری کنند؛ اگر ریگی بکفش ندارند؟!

 

1-

سخنان آقای خمینی و میثاقی که با مردم بسته بود و همه آنها را زیر پا گذاشت

 

«بشر در اظهار نظر خودش آزاد است

«اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.»2

«مطبوعات در نشر همه‌ی حقایق و واقعیات آزادند».3

«در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.»4

«یکی از بنیان‌های اسلام آزادی است… بنیاد دیگر اسلام اصل استقلال ملی است.»5

«برنامه ما تحصیل استقلال و آزادی است.»6

«حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است»7

«دولت اسلامی يک دولت دمکراتيک به معنای واقعی است. و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و به همين نحو که الآن هستم، وقتی دولت اسلامی تشکيل شود، نقش هدايت را دارم.»

……. 

2- احمدی‌نژاد: ۶۰ درصد پول‌های کشور در جيب ٣٠٠ نفر است – افشاگریها و طعنه‌های سیاسی محموداحمدی نژاد با نزدیکتر شدن انتخابات بیشتر میشود وی در تازه‌ترین اظهارات خود از این دست گفته است:۶۰ درصد پول‌های کشور در جيب ٣٠٠ نفر است و”برخی به نام کارگر و کارخانه پول می‌گيرند ولی برای خود تلاش می‌کنند و پول در دست خودشان است http://www.asriran.com/fa/news/

احمدی‌نژاد: هرکس بخواهد مردم را مديريت کند، مردم او را مديريت می‌کنند

مهر ـ رئيس جمهور به بيانات روز گذشته مقام معظم رهبری درباره انتخابات اشاره کرد و افزود: هيچ کس در کشور بالاتر از ملت نيست و اين فرموده حضرت امام و مقام معظم رهبری است و اين بزرگواران فرموده اند ما يک رای بيشتر نداريم و اين ملت است که تاييد و تعيين می کند چه کسی انتخاب شود.

احمدی‌نژاد: ملت ايران آلودگی‌ها را پاک می‌کند، حتی اگر در سيستم حکومتی باشد

طی هفت هزار سال گذشته سرزمين و تمدن بزرگ ما از سويی مورد حسادت و از جانب ديگر مورد طمع بدخواهان بوده است

تلخ‌ترين مقاطع تاريخ زمانی است که ملت صحنه‌ها را ترک کرده‌اند

رئيس جمهور گفت: امروز اقيانوس عظيم ملت ايران به تلاطم درآمده و همهٔ آلودگی‌ها را پاک خواهد کرد حتی اگر اين آلودگی‌ها خيلی بزرگ به نظر بيايد و حتی اگر درون ملت و سيستم حکومتی باشد.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید